Algemene voorwaarden cashback

Algemene voorwaarden CASHBACK-ACTIE Resitrix EPDM

Reglement CASHBACK-ACTIE Resitrix EPDM3

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Cashback-Actie Resitrix van VM Building Solutions NV, met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, B-2870 Puurs-Sint-Amands.

Organisatie van de actie

1. VM Building Solutions NV organiseert een Cashback-Actie, waarbij VM Building Solutions NV u een terugbetaling van €250 op uw volgende aankoop van Resitrix EPDM-membranen aanbiedt (met een minimaal aankoopbedrag van €250). U kan genieten van deze Cashback-Actie indien u binnen de 6 maanden na het voltooien van de niveau 2 opleiding (=EPDM praktijkopleiding) bij VM Building Solutions NV een betalende werfopstart bij VM Building Solutions NV in België heeft uitgevoerd.

De actie veronderstelt een registratie van de deelnemer via de website van VM Building Solutions NV. Door deel te nemen aan de actie geeft de deelnemer de toestemming om aan de hand van zijn BTW-nummer zijn adres en naam op te zoeken, alsook de facturen van de aangekochte producten, de effectieve deelname aan de EPDM praktijkopleiding en de inplanning van de werfopstart.

2. Een deelname is geldig wanneer alle velden in het online deelnameformulier correct werden ingevuld en de voorwaarden voor de Cashback-Actie zijn vervuld. Indien de gegevens onvolledig of foutief zijn ingevuld, behouden wij ons het recht voor om de aanvraag tot cashback niet te aanvaarden. Indien de voorwaarden zijn vervuld, zal de Cashback-bon via een instructeur van VM Building Solutions NV tijdens de werfopstart worden overhandigd.

3. VM Building Solutions NV is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen bij de communicatiediensten (bv. overbelasting op een netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk of andere problemen van deze aard) waardoor niet kan worden deelgenomen. VM Building Solutions NV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de actie of van de toegekende terugbetaling.

4. VM Building Solutions NV mag alle inlichtingen verzamelen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de actie en de terugbetaling in het kader van deze actie. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd. De privacyverklaring van VM Building Solutions NV kan door eenieder geconsulteerd worden op de website van VM Building Solutions NV (https://www.vmbuildingsolutions.be/nl/privacyverklaring).

De gegevens van de deelnemer worden verwerkt in een bestand waarvan VM Building Solutions NV de houder is.

Aangezien VM Building Solutions verantwoordelijk is voor de verificatie van de deelname, verwerkt VM Building Solutions NV uw gegevens met oog op deze verificatie. Meer bepaald zal VM Building Solutions de volgende gegevens verwerken:

 • Naam & voornaam
 • BTW-nummer
 • E-mail
 • Filiaal aankoop materiaal
 • Bankrekeningnummer van onderneming
 • Nummer van de cashback-bon
 • Factuurnummer van de werfopstart van VM Building Solutions NV
 • Foto van de aankoop-factuur met Resitrix-materiaal

De gegevens worden vervolgens bewaard door VM Building Solutions NV o.m. voor het beheer van de actie en met het oog op commerciële promoties en/of acties.

Door de deelname aan de actie erkent elke deelnemer dat hij door VM Building Solutions NV in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag te richten aan VM Building Solutions NV. De deelnemer heeft tevens het recht om de verwijdering van zijn gegevens te vragen. In dergelijk geval zal de deelname van de deelnemer evenwel geannuleerd worden. Dit is ook het geval in geval van een bezwaar vanwege de deelnemer tegen de verwerking van zijn gegevens.

De actie

5. VM Building Solutions NV maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

6. De actie kan uitsluitend worden toegekend aan de titularis van het BTW-nummer en is dus niet overdraagbaar. De terugbetaling in het kader van de cashback actie is ondeelbaar en kan niet worden opgesplitst. De terugbetaling kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. BTW en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de deelnemer. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

7. VM Building Solutions NV is niet aansprakelijk voor druk-, spel- of andere gelijkaardige fouten.

8. Gedurende de geldigheidsperiode van de actie kan een deelnemer maar één maal per BTW-nummer deelnemen. De actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of acties.

Het actiereglement

9. Voor vragen over de actie als dusdanig kan de deelnemer tijdens de kantooruren contact opnemen met VM Building Solutions NV via het nummer 09/321.99.21.

10. De actievoorwaarden kunnen door eenieder geconsulteerd worden op de website van VM Building Solutions NV (www.Resitrix-epdm.be).

11. VM Building Solutions NV behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de actievoorwaarden te wijzigen of de actie te verkorten, te verlengen of te annuleren zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

12. De Belgische wetgeving is van toepassing op dit reglement.

Alle klachten met betrekking tot de actie dienen binnen de 15 dagen nadat de reden voor de klacht is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan VM Building Solutions NV, Europalaan 73, 9800 Deinze. Na deze periode is het niet meer mogelijk om uw verzoek te verwerken.

Alle eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de actie en die niet minnelijk kunnen worden geregeld, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.

13. Deelname aan de actie veronderstelt de aanvaarding van het actiereglement door de deelnemer, zonder enig voorbehoud.

 

 

Addendum CASHBACK-ACTIE RESITRIX

Bij de aankoop van Resitrix EPDM bij VM Building Solutions NV kunnen Belgische dakwerkers deelnemen aan de Cashback-Actie Resitrix. Deelnemen kan door uw werfopstart in te plannen binnen de 6 maanden na de voltooiing van uw niveau 2 EPDM praktijkopleiding bij VM Building Solutions NV.

 

Voor de terugbetaling van de cashback dient u al uw gegevens op http://www.Resitrix-epdm.be in te vullen en het Cashback-formulier aan te vullen met:

 • De plaats van aankoop van je materiaal.
 • Het nummer van uw cashback-bon.
 • Een foto van je aankoopfactuur met Resitrix EPDM-membranen (=minimum aankoopbedrag van €250)
 • Het factuurnummer van de werfopstart van VM Building Solutions NV.
 • Het bankrekeningnummer van uw onderneming, voor de terugbetaling van de cashback

Uw bon is geldig van 01/03/2022 tot en met 30/11/2022. Slechts 1 deelname mogelijk per BTW-nummer. De actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of acties.

VM Building Solutions NV behoudt zich het recht om te controleren of alle voorwaarden voldaan zijn alvorens over te gaan tot terugbetaling. VM Building Solutions NV zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde de cashback-aanvraag binnen de 20 werkdagen af te handelen.